urn:uuid:cfbd6e10-bcd2-d366-36f9-f6ded128daa0 2019-05-25T15:53:12+00:00 برای خرید به من فرصت دهید! urn:uuid:d68e0bab-6397-ee95-3a5f-64f7315b905d 1970-01-01T00:00:00+00:00 5 روش تارنما برای کسب رضایت مشتریان! urn:uuid:ce3e492c-8860-4a0a-d155-a1ee3611e901 1970-01-01T00:00:00+00:00 5 انگیزه برای خرید محصولات شما! urn:uuid:f64bc5af-f279-f234-2a28-7c57879f4822 1970-01-01T00:00:00+00:00 انگیزه کوه‌ها را جابجا می‌کند! urn:uuid:c131c197-b1c7-a547-138d-3ef1e1a8ea4c 1970-01-01T00:00:00+00:00 افزایش فروش با بازاریابی مستقیم! urn:uuid:0b225f05-980c-4d77-677d-e52f1ae070da 1392-12-02T00:00:00+00:00 تبلیغات در محیط ! urn:uuid:cc0cc2a8-5836-3670-939b-a750453f951c 1970-01-01T00:00:00+00:00 استفاده از فهرست مشاغل ! urn:uuid:43d4ffc6-44a5-8e13-bd94-4280ed2d4672 1970-01-01T00:00:00+00:00 تبلیغات تلویزیونی ! urn:uuid:8a2b21ff-a804-cbc8-41ed-4e8fa6a6f73f 1970-01-01T00:00:00+00:00 تبلیغات در رادیو ! urn:uuid:56ed1744-21c0-3aa3-836f-69dbdd3a1083 1391-10-08T00:00:00+00:00 تبلیغات در روزنامه ها ! urn:uuid:c2463cc8-af7e-5220-a491-8d6587f71de4 1391-01-05T00:00:00+00:00 داشتن طرح توسعه ! urn:uuid:448c5b9a-c1a9-1d70-c45a-ce5a3079eae0 1391-11-06T00:00:00+00:00 قیمت گذاری ! urn:uuid:4bdbc02c-e8f9-c401-6a09-49113f0d848f 1391-11-06T00:00:00+00:00 ارائه خدمات به مشتری ! urn:uuid:a2d6d855-fd47-c7da-8b46-f93ea43053e6 1391-08-06T00:00:00+00:00 ساخت فهرستی از مشتریان احتمالی ! urn:uuid:8817f850-1c61-a39f-b626-8eb28c560d85 1391-08-11T00:00:00+00:00 انتخاب بازار هدف ! urn:uuid:f9e7b0d2-a18e-6d50-67b8-37c90b06f1d7 1391-07-06T00:00:00+00:00 بررسی رقیبان ! urn:uuid:f2e33694-5d26-ef65-48d7-3e083c43be26 1391-07-06T00:00:00+00:00 چرا مشتریان خرید می کنند؟ urn:uuid:42f560c0-2a1e-a6b5-c4e9-5ce665895cec 1391-05-06T00:00:00+00:00